Regler

  1. Fiskekortet är personligt och berättigar till fiske på fiskevårdsområdets vatten enligt gällande karta, regler och tider. En person får samtidigt endast använda ett spö med därtill hörande rulle, lina, tafs och krok. Fiske får påbörjas först när kortet är betalt och avhämtat. Fiskaren ska ha fiskekortet nära tillhands för att lätt kunna visa det på tillsynsmans anmodan.
  2. Fiskeområdet får endast fiskas från västra stranden, men härifrån är det i gengäld tillåtet att fiska av hela ån. För allas trivsel bedrivs fisket enligt ”cirkulationsprincipen”, dvs täta byten av fiskeplats. Befinner sig redan en sportfiskare i poolen, börja ditt fiske uppströms. Området utgörs av nio pooler på totalt cirka 3,5 kilometer. Gränser för de olika poolerna markeras med skyltar ute i terrängen och på anslagen karta vid Ebbamåla Bruk. Se även fiskefolder eller Karta.
  3. Flugfiske i normal bemärkelse är tillåtet i alla pooler. Sjunklina vid vattenföring under 20 m3 är förbjudet. Ryckfiske är förbjudet. Uppströms kast är förbjudet med undantag för nymffiske med enhandsspö.
  4. Spinnfiske i normal bemärkelse är tillåtet i alla pooler. Vid vattenföring under 20 m3 är högsta tillåtna betesvikt 20g. Ryckfiske är förbjudet. Uppströms kast är förbjudet.
  5. Mete får endast förekomma i fyra av poolerna, nämligen: 4. Maden, 5. Gösen, 7. Ebbe bäck samt 8. Dammen. Vid mete är inga levande agn tillåtna så som exempelvis mask eller maggot.
  6. Fångstkvoter Under dagkortsperioden får en laxfisk (lax, havsöring eller hybrid) per fiskare behållas. Minimåttet på all laxfisk är 50 cm. Regnbåge, gädda och abborre får behållas, all annan fisk ska återutsättas om den inte på goda grunder antas vara en svensk rekordfisk. Under september månad får dock ej honfisk behållas.
  7. Återutsättningsskyldighet gäller för stationär öring (brunöring), braxen, id, och ål, dock ej om fisken vid fångsttillfället på goda grunder kan antas vara en svensk rekordfisk. Återutsättningsskyldighet gäller även utlekta laxhonor under mars och april. Under september ska all lax-, öring- och hybridhonor med fettfena återutsättas. På grund av detta är det ej tillåtet att använda huggkrok under mars, april och september.
  8. Återutsättning ska ske på följande vis: Drilla inte fisken längre än nödvändigt, använd håv eller våta händer för att ta fisken till dig i vattenbrynet, låt fisken vara kvar i vattnet när du med hjälp av peang eller tång krokar av den så försiktigt du kan, håll inte upp fisken ur vattnet i onödan och om du vill fotografera den innan den sätts tillbaka så håll den med båda händerna, en runt stjärtspolen och en under bröstet. Om fisken verkar medtagen efter avkrokandet, håll den ett tag mot strömriktningen och låt den återhämta sig och återfå balansen innan du släpper den.
  9. Fångstrapportering (Namn, datum, art, längd, vikt, kön, bete, tid, pool, åter/behålla) ska göras av varje fiskare som landat och/eller återutsatt fisk. All fisk ska föras in via mail till info@morrumsansfvo.se alternativt i journal vid invägningsstationen vid Ebbamåla Bruk. Stationen erbjuder goda möjligheter att rensa fisken. Om fisken inte har kvar sin fettfena ska detta noteras.
  10. Regelöverträdelser beivras!